Asma Asmaton II
Alexandros Alexandrakis
circa 1949